ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป-ร.ร.นิกโกฯเดิม-หนี้ 4,323.5 ล.

fgmnjgfm

ศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป โรงแรมนิกโกกรุงเทพเดิม ย่าน ถ.รัชดาฯ อดีตเอ็มดี เอสเอ็มอีแบงก์ โจทก์ งบการเงินล่าสุดปี 2549 สินทรัพย์ 1,940 ล. ขาดทุนสะสม 4,233.5 ล. หนี้ 4,323.5 ล. แบงก์กรุงเทพถือหุ้นอันดับ 3 – ซีไอเอ็มบีไทย ด้วย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 11 ส.ค.2565 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้โดย นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข โจทก์ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (คดีหมายเลขแดงที่ ล.E31/2565) ระบุว่า

ด้วย นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532071658 ที่อยู่ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ดูประกาศในลิงก์)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/186/T_0047.PDF

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โรงแรมกรุงเทพธานี จำกัด – บริษัท โรงแรมนิกโกกรุงเทพธานี จำกัด- บริษัท โรงแรมอโยธยาธานี จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2532 ทุนล่าสุด 1,850,000,000 บาท ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ที่ตั้งเลขที่ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นางสาว ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น: 5 กรกฎาคม 2550 เฉพาะ 7 ลำดับแรก นางสาวธิติมานันท์ น้ำเงินทิพย์ 115,809,749 หุ้น มูลค่า 1,158,097,490 บาท นายกฤษณะธนิษฐ์ น้ำเงินทิพย์ 25,900,000 หุ้น มูลค่า 259,000,000 บาท บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 16,650,000 หุ้น มูลค่า 166,500,000 บาท นายธีระ ปิยสุรประทีป15,554,251 หุ้น นายวรชัย พิจารณ์จิตร 3,700,000 หุ้น นายต่อศักดิ์ วงศ์ชินศรี 3,323,000 หุ้น บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 1,850,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 185,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นำส่งงบการเงินล่าสุดรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2549 งบกำไรขาดทุน รายได้ 285,921,232.57 บาท ขาดทุนสุทธิ 51,266,359.60 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 1,940,025,569.59 บาท หนี้สิน 4,323,592,122.35 บาท ขาดทุนสะสม 4,233,566,552.76 บาท รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,940,025,569.59 บาท

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข ผู้ฟ้อง เคยมีตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)