“อิ๊งต์” นำคุมทีม กทม.พท. ตั้ง กก.ประเมินผลงาน ส.ก.ให้คำแนะนำ ร่วมกำหนดแผนแนวทางปฏิบัติงาน


“แพทองธาร” ออกหน้าคุม “ทีม กทม.เพื่อไทย” เอง ตั้งกรรมการประเมินผลงาน ส.ก.ให้คำแนะนำ ร่วมกำหนดแผน แนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 30 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งส่วนหนึ่ง โดย ส.ก.ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงควรมีการตั้งคณะกรรมการของพรรคขึ้นมาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ ส.ก.ของพรรค เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของพรรค

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ขึ้นโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการ 2. นายจักรพงษ์ แสงมณี รองประธานกรรมการ 3. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ 4. นายดนุพร ปุณณกันต์ กรรมการ 5. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการ และ 6. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการและเลขานุการ

โดยอำนาจหน้าที่ 1. ติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของ ส.ก. ของพรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร 2. ติดตามและให้คำแนะนำ ส.ก. ของพรรคในการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน 3. รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นของ ส.ก. เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส.ก. 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส.ก. ของพรรคเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ 5. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้