อ.ต.ก. ใช้รถ อีวี ทำตลาดเคลื่อนที่

22 มีนาคม 2564

30

อ.ต.ก. ผุดโมเดลต้นแบบ ใช้รถ EV ทำตลาด เคลื่อนที่ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์ หวังพัฒนาตลาดลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจำหน่ายวันแรก 22 มี.ค. นี้

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า   เพื่อเพิ่มช่อง ทางการตลาด อตก. มีแนวคิด จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) มาใช้ในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ อ.ต.ก. Smart Mobile Market ที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ส่งเสริมสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมสู่สากล คัดสรรผลไม้ตามฤดูกาลจากตลาด อ.ต.ก. ส่งตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด  “อ.ต.ก. EveryThing’s Good

ทั้งนี้ โครงการ อ.ต.ก. Smart Mobile Market นั้น ในช่วงทดลองโครงการ อ.ต.ก. ได้รับการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มาทดลองขับจริงในรูปแบบตลาด อ.ต.ก. เคลื่อนที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าพรีเมียม

จุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ ไม่มีการปล่อยไอเสีย ประหยัดพลังงาน ยังสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการชาร์จไฟรถยนต์ ประมาณ 2.30 ชม. และรับน้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ถึง 560 กิโลกรัม เหมาะกับการใช้เป็นรถจำหน่ายสินค้า  ซึ่งสินค้าที่ อ.ต.ก.คัดสรรนั้นจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล คุณภาพเกรด พรีเมียม ทั้งแบบผลสด และพร้อมทาน เช่น   มะยงชิด มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพู่ ส้มโอ เมล่อน และทุเรียนร้านน้องนิด ระยอง ที่พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภคตามจุดจำหน่ายสินค้าที่ อ.ต.ก.กำหนดเส้นทางการเดินรถยนต์ไฟฟ้าไว้แล้วโดยขอใช้สถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2564        ณ ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

การดำเนินธุรกิจตลาด อ.ต.ก. ออฟไลน์เคลื่อนที่  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกใหม่และประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ “New Normal” และการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ซึ่งในช่วงทดลองโครงการฯ อ.ต.ก. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานลูกเรือที่มีศักยภาพสูงจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) มาเป็นพนักงานขับขี่และพนักงานขายสินค้าของโครงการฯ โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและวิธีการคัดเลือกผลไม้เกรดพรีเมียมในตลาด อ.ต.ก. เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องอาศัยผู้บริโภค องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบ Smart Mobile Market ตาม แนวคิด “ อ.ต.ก. EveryThing’s Good”