โรงจำนำ กทม. ลด ‘ดอกเบี้ย’ รับเปิดเทอม

19 มีนาคม 2564

16

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) โรงจำนำ กทม. ลด ‘ดอกเบี้ย’ รับเปิดเทอม

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2564 สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ซึ่งจะเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ดังนี้ เงินต้นตั้งแต่ 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน วงเงินจำนำต่อ 1 ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาหลักฐานแสดงความเป็นบิดามารดา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 – 4 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pawnshopbangkok

คลิปข่าว

เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแท็กวิดีโอ