โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ชาญ ถนัดงาน” นายกสภามทร.กรุงเทพ และกรรมการ 11 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายชาญ ถนัดงาน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 138 ตอนพิเศษ 220 ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 11 ราย โดยรายชื่อดังนี้

นายชาญ ถนัดงาน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
นายซวง ชัยสุโรจน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวดุษฎี เขียวมีศรี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยม รัฐอมฤต เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประธาน วัฒนวาณิชย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิ โชคเหมาะ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาณัติ วัฒนสังสุทธิ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุดม ชัยชนะพาณิช เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอลงกลด แทนออมทอง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ